200 ml without meze

200 ml without meze

7€

Choices:

  • Apostolakis
  • Dekaraki
  • Tirnavos
  • Tokali